จัดเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน และอาคาร อเนกประสงค์หลังใหม่

เมื่อระหว่างวันที่ -๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย ได้ตรวจเช็คและจัดเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และอาคาร อเนกประสงค์หลังใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยได้ให้นักการภารโรงมาทำการช่วยรื้ออาคารหลังเก่า ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม