สอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  จัดสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓