รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓