รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย ได้ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์วันเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางวาสนา จิรนาท รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย ได้ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ในการเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัลโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น