การสมัครและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เข้าเป็น นศท. ปี ๑

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๒๖ คน ไปทำการสมัครและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่๒ และ๓ ไปร่วมทำหน้าที่เป็นกรรมการการนับและจับเวลาการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม