ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการประเมินผล การกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการ