รับการนิเทศและกำกับติดตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการนิเทศและกำกับติดตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากคณะกรรมการ