ว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. มาดูงาน

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ต้อนรับการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยากรและว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.