การอบรมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการอบรมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูมุ่งสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย