ร่วมแรงร่วมใจจัดทำกระทงใหญ่ส่งเข้าประกวด

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมแรงร่วมใจจัดทำกระทงใหญ่ส่งเข้าประกวด เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองเลย ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดกระทงใหญ่ประเภทสวยงาม ๒.๔๐ เมตร และได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ ๓ การประกวดกระทงใหญ่ประเภทสวยงาม ๑.๘๐ เมตร