ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกลั่นกรองการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม