กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ และเนตรนารี

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ๘ ฐานการเรียนรู้ ให้กับกองลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่ค่ายลูกเสือศรีสองรัก