ครูและนักเรียนร่วมเข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมเข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่สถาบันพระปกเกล้า