ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ จากคณะกรรมการเทศบาลเมืองเลย