ารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน ในระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔