ารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔