ารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔