ารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔