ารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ถึง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑๐ ในระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔