ารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑๖ ในระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔