ารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามและเทศบาลเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความปลอกภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน  สัปดาห์ที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔