นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มแรก  และจะทำการฉีดเข็มที่สอง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  เพื่อความปลอกภัยของตัวนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ และเตรียมความในการเปิดเรียนแบบ On Site ที่โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย จัวหวัดเลย