ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชน และชุมชนฉีดวัคชีน

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชน และชุมชนฉีดวัคชีนเพื่อป้องกันโรคโควิด ๑๙ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยคณะ บริเวณถนนในตลาดเทศบาลเมืองเลย  อำเภอเมืองเลย จัวหวัดเลย