นายกเทศบาลเมืองเลย ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการออกตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักกก้าม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔