นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ ที่โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย