คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกระทง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมแรงร่วมใจกันทำกระทงใหญ่ เพื่อเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมวันลอยกระทงของเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๔ ที่บริเวณลำน้ำกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย