พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราช

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม