นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ เข้ารับการฝึกภาคปกติ

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการฝึกภาคปกติ ที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย