ผู้บริหาร และครู เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ มกราคม ๒๕๖ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคเลยเกี่ยวกับการสอนสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน Coding และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคเลยกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย อ.เมืองเลย จ.เลย