ผู้บริหารประชุมครูประจำเดือน

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐ น. ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม ระชุมครูประจำเดือน ณ ห้องประชุมครู ๒ โรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม