ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง ๑.๐๐

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐ น. ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง ๑.๐๐ ที่ห้องประชุมครูชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยได้ข้อสรุปว่า ทางโรงเรียนให้โอกาสนักเรียนให้ดำเนินการแก้ผลการเรียนรายวิชาที่เป็น ๐ ให้แล้วเสร็จทุกรายวิชาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ้าไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวให้นักเรียน เรียนซ้ำชั้นเดิม