ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ห้องประชุมครูชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม