ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึหษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึหษา ๒๕๖๕ ได้ตกลงและแจ้งแนวทางปฏิบัติตนในโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้ทราบ เพื่อผู้ปกครองจะได้กำชับให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน และทางโรงเรียนได้มอบให้ครูประจำชั้นได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับผู้ปกครองนักเรียน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม