ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ(สัปดาห์ที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๒๘ คน เข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สัปดาห์ที่ ๓) ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๘