ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นำโดยนายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้กล่าวนโยบายของทางโรงเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน และเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนร่วมกัน พร้อมกับฝ่ายงานกิจการนักเรียนได้แจ้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนเพื่อขอความร่วมมือผู้ปกครองได้ช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป