มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ และงบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๑๗ ทุน