มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรี สมป.

เมื่อวันที่ กุมภาพัน์ ๒๕๖๖ นายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรี สมป.จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษา จังหวัดเลย ให้กับรองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม