คณะครูออกแนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ - กุมภาพัน์ ๒๕๖๖ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้ออกแนะแนว เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม