พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวรพจน์ โสระสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ และเป็นเกียรติมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการดีเด่นให้แก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และมอบเกียรติบัตรคนดีศรี ท.๕ แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยมีผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม