ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ วรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม