เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมและร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและปฏิบัติขั้นตอนการเลือกตั้งได้ถูก เป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม