นักเรียนสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๒๑ คน ทำการสมัครและทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย