ประกวดผลดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเลย เข้าร่วมการประกวดผลดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย