กิจกรรมโครงการสุขเปลี่ยนมือ (ตลาดนัดมือสอง)

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้จัดกิจกรรมโครงการสุขเปลี่ยนมือ (ตลาดนัดมือสอง) โดยส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานอาชีพ เสริมสร้างทักษะอาชีพประกอบการค้าขาย การสร้างรายได้ จากประสบการณ์จริง โดยน้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาวางขาย หรือสินค้าเกษตร การประกอบอาหาร ขนม ในราคาที่เหมาะสม และมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าของร้านอื่นๆ พร้อมเรียนรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม