การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมสังเกตการณ์การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามโดยมี นายสุวัฒน์ วรวัฒน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา,นายอัครเดช ดอกไม้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา,นายนราธิป บุญมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑), นางเอื้อการย์ ธนะสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง , นางจิรัชญา พาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด , นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นคณะกรรมการในการติดตามฯ และนางสาวอัญชรีกร นนทโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการในการติดตามฯ ในครั้งนี้