กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างค่านิยม สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม