มหกรรมเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีรายการดังต่อไปนี้
๑.เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยสร้างสรรค์ในสังคมที่แตกต่าง” คณะรัฐประสาสนศาสตร์
๒.กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเงินรางวัล ๘๐๐ บาท
เด็กหญิงอัฐภิญญา เย็นหอมชื่น ม.๓/๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุทธมาตย์ ม.๓/๑
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเข้าร่วม
๓.กิจกรรมคัดลายมือ
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วม
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐บาท
นางสาวปาริชาด ทุมสวัสดิ์
เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ภาษาไทยจะอยู่ได้ ด้วยความใส่ใจของเยาวชน” จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาววินตา ก้อมมะณี ม.๔/๑
นางสาวนิฤมล หมื่นแผ้ว ม.๔/๑
ครูผู้ฝึกซ้อม นางเมธาวี ศรีพงษ์พันธุ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูเมธาวี ศรีพงษ์พันธุ์ ในการประกวดสื่อนวัตกรรม (IFTE) ด้านการจัดการเรียนรู้ (ครูผู้สอน)ระดับจังหวัด ได้รับรางวัล ระดับ “ดีเลิศ”