การอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการจราจร ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการจราจร ประจำปี ๒๕๖๖ ตามโครงการของเทศบาลเมืองเลย โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเลย เป็นวิทยาการให้การอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม