ทำสัญญากู้ยิมเงินกองทุนเพื่อให้การศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานในการทำสัญญากู้ยิมเงินกองทุนเพื่อให้การศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรองผู้อำนวยการ ครูฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครองนักเรียนร่วมในการทำสัญญาในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมครูชั้น ๑ อาคาร ๑