นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการอบรมและร่วมโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลย ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม